Ekstraordinær generalforsamling - 15. august kl. 19.00

Ekstraordinær generalforsamling
 
Tirsdag den 15. august 2017 kl. 19.00
 
i klubbens lokaler på Strandpromenaden 6, Helsingør
 
Dagsorden
 
 
1.   Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslår Jan Madsen
 
2.   Baggrund: Udskillelse af Helsingør Motorbådsklub fra Helsingør Amatør Sejlklub.
 
    Som der har været orienteret om ved forskellige lejligheder har Hovedbestyrelsen gennem det seneste ½ år drøftet muligheden for at adskille klubberne i Helsingør Amatør Sejlklub. Drøftelserne er nu afsluttet og der er underskrevet en aftale, hvor Helsingør Motorbådsklub træder ud af hovedafdelingen og dermed af Helsingør Amatør Sejlklub. Bestyrelsen i Helsingør Sejlklub har betinget sig at en aftale først kan træde i kraft, når en ekstraordinær generalforsamling i Helsingør Sejlklub har truffet beslutning om økonomien og betingelserne i adskillelsen. Helsingør Motorbådsklubs medlemmer har ved en tidligere generalforsamling givet sin bestyrelsen mandat til at tiltræde aftalen.
 
Udmøntningen af denne aftale vil i praksis betyde at Helsingør Sejlklub overtager klubhuset incl. restaurant, grill etc. alene med de tilhørende indtægter og udgifter. Det skal bemærkes at analyser af hovedafdelingens økonomi gennem de sidste 12 år viser et gennemsnitlig overskud på DKK 80.000,- om året.
 
    Konsekvensen af aftalen er bliver at Helsingør Amatør Sejlklub og Helsingør Sejlklub senere laver en sammenlægning til en forening. Denne sammenlægning vil medføre ændringer i love og vedtægter. Forslag om dette vil blive fremlagt på Helsingør Sejlklubs næste ordinære generalforsamling.
 
    Bestyrelsen vil på den hermed indkaldte generalforsamling begrunde hvorfor man anbefaler at godkende vilkårene forbundet med Helsingør Motorbåds­klubs udskilles fra Helsingør Amatør Sejlklub.
 
3.   Forslag til afstemning
 
Den ekstraordinære generalforsamling for Helsingør Sejlklub godkender,
-      At Helsingør Sejlklub betaler Helsingør Motorbådsklub DKK 200.000,- i afståelse af klubhuset m.m.
-      At Helsingør Motorbådsklub får eftergivet deres gæld per 31.12.2016 til Helsingør Amatør Sejlklub på DKK 111.000,-.
-      At Helsingør Motorbådsklub får ret til at anvende klubhuset ti forud aftalte gange om året
-      At Helsingør Motorbådsklub, mod at betale 50% af de udvendige vedligeholdelses og 100% af de indvendige vedligeholdelsesomkostninger får brugsret til undervisningslokalerne kendt som ”Stedet”.
-      At der laves en fælles aftale med et fælles udvalg om at drive værkstedet og materialerummet videre og at den tilhørende økonomi deles med 50% til hver af de to klubber
-      At Helsingør Motorbådsklub rømmer deres kontor på 1. sal og opbevaringsrum i kælderen.
 
4.   Eventuelt