Leje af Jollehuset

   
   
Leje af Jollehuset
 
Udlejning af Jollehuset’s lokale på 1. sal. (se kalender længere ned)
Lokalet på 1. etage i Jollehuset kan lejes af klubbens medlemmer. Det skal dog stadig være muligt for sejlere at komme ud på sejlloftet. Lokalerne kan anvendes til kursus, mødeformål og sociale eller selskabelige arrangementer i privat regi, når de ikke anvendes til klubformål. 
 
Priser
500 kr pr dag
 
Reservation af jollehuset sker hos:
 
Henrik Obel
Tlf. 
+45 50673060

E-mail: henrik$o2design.dk

 

Betingelser for at opnå leje
  • Alle brugere over 25 år, der har været medlem af Helsingør Sejlklub i mindst et år forud for dagen for leje og som ikke er i restance med kontingentbetaling, kan, efter forudgående aftale med den ansvarlige for Jollehuset, leje Jollehuset til private arrangementer. Arrangementer kan omfatte fester mm. for den nærmeste familie (ægtefælle/partner og børn under 25 år). Brugeren må således ikke låne Jollehuset ud til tredjemand, eller benytte det til tredjemands arrangementer.
  • For reservation er ”Først til mølle” – princippet gældende.
  • Endelig låneaftale er først gældende når lejen er betalt.
  • Nøglen udlånes af den ansvarlige for Jollehuset. Udleverede nøgler afleveres straks tilbage efter endt brug.

Aflysning fra Klubbens side

Ungdomsudvalget og Sejlerafdelingens bestyrelse er berettiget til, i helt særlige tilfælde, at aflyse ethvert privat arrangement, såfremt det tjener Sejler afd. Og i sådanne tilfælde tilbagebetales alene det erlagte leje. Sejlklubben hæfter således ikke for udgifter eller tab af nogen art, som brugeren måtte lide i forbindelse med en aflysning.Aflysninger skal i videst muligt omfang undgås, og skal meddeles låneren inden 30 dage før den aftalte lånedato.

Under lejen

Det ansvarlige lejer skal være tilstede under hele arrangementet.

Når Jollehuset lånes til private arrangementer er der adgang fra kl. 12 og lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand næste dag senest kl. 12.

Der skal udvises størst mulig respekt for lokaler, installationer, inventar og service samt for havnens og klubbens øvrige bygninger, restauratører og installationer, herunder skibe/både i og på havnen, havnens brugere, gæstende sejlere og genboer og al støjende adfærd skal undgås. Lejeren hæfter for eventuelle skader som brugeren eller dennes gæster måtte afstedkomme.

I tilfælde af at ordensregler for brug af Jollehuset ikke overholdes er Ungdomsudvalget og Sejlerafdelingens bestyrelse når som helst berettiget til at stoppe ethvert arrangement og sende gæsterne bort. Lejeren er således forpligtiget til at efterkomme Ungdomsudvalget og Sejlerafdelingens bestyrelses anvisninger og påbud.

Viskestykker, håndklæder og andre lignende fornødenheder medbringes af låner selv.
Der er vaskerum overfor havnekontoret.

Ovenstående betingelser er ubetinget gældende, medmindre brugeren i helt særlige tilfælde har truffet anden aftale med Ungdomsudvalget eller Sejlerafdelingens bestyrelse.